Glosář

GLOSÁŘ

A

AOI

Akronym AOI byl vytvořen ze slov Automated Optical Inspection a znamená automatizovaný systém obrazové kontroly. Systémy AOI jsou v podstatě roboty, které jsou vybaveny systémy obrazového záznamu a které dokážou najít a oznámit chyby. Používají se k vizuální kontrole při výrobě desek plošných spojů a při výrobě elektronických komponent (= osazené desky plošných spojů).

API

Rozhraní pro programování aplikací (Application Program Interface). Řada funkcí nebo pokynů pro standardizaci uživatelských rozhraní. API je počítačový kód používaný vývojářem aplikací. Všechny biometrické systémy kompatibilní s API lze vzájemně kombinovat nebo mezi sebou zaměňovat. Často se rozlišuje mezi nízkoúrovňovým API a vysokoúrovňovým API. U vysokoúrovňového API se jedná o rozhraní blízká aplikacím, u nízkoúrovňového API se jedná o rozhraní blízká přístrojům.

APQP

Advanced Product Quality Planning (pokročilé plánování kvality výrobku, popsáno v referenčním manuálu pro QS-9000)

AQL

Accept Quality Level = přijatelná úroveň kvality 

 

B

B2B

Obchodní vztah mezi 2 firmami (Business to Business)

Boundary Scan

Boundary Scan je metoda pro testování digitálních a analogových modulů v elektronice.

Burn-in

Označení provozní doby, po kterou probíhá napájení v závodě při zvýšené teplotě. V této fázi dochází k relativně vysoké poruchovosti, která však rychle klesá. 

Burn-In-Test

Zátěžový test na předběžné stárnutí elektronických součástek.

 

C

CAD

CAD (z anglického computer-aided design) znamená počítačem podporované projektování. Představuje tak druh "elektronického rýsovacího prkna".

CE

Pomocí značky CE potvrzuje odpovědný výrobce shodu produktu s příslušnými směrnicemi EU a dodržování v nich stanovených "podstatných požadavků". 

CIM

Computer Integrated Manufacturing (počítačově integrovaná výroba). Cílem počítačově integrované výroby je zabránit zbytečným organizačním pracím a chybám v plánování prostřednictvím integrace technické a provozně ekonomické správy údajů. 

CPLD

CPLD znamená Complex Programmable Logic Device.

CPU

Hlavní procesor, anglicky Central Processing Unit nebo zkráceně CPU, v běžné řeči rovněž nazýván jen procesor, v některých kontextech také centrální jednotka, je součástí počítače, která řídí všechny ostatní složky.

 

D

Debugging

Debugging znamená ladění (očišťování od chyb). 

Design Rule Check

Pravidla při nastavování desky plošných spojů 

 

E

EMV

Elektromagnetická kompatibilita (také EMC, electromagnetic compatibility). Schopnost elektrického zařízení uspokojivě fungovat ve svém elektromagnetickém okolí, aniž by nepřípustně ovlivňovalo své okolí, do nějž patří také ostatní zařízení. 

EPROM

Erasable Programmable Read Only Memory. Paměť, která si uchová informace i při výpadku proudu a kterou lze vymazat ultrafialovým zářením a znovu nahrát pomocí PROM vypalovačky.

ERP

Enterprise Resource Planning. Systémy ERP zajišťují celopodnikové plánování zdrojů s pomocí cíleného managementu toku práce. ERP propojuje systémy administrativní podpory, jako např. systémy výrobní, finanční, personální, odbytové, materiálového hospodářství.

ESD

ESD, (electrostatic discharge) elektrostatické výboje ohrožují elektronické součástky. Proto je nutné zabránit ohrožení pomocí vhodné ochrany proti elektrostatickým výbojům, například pracoviště s ochranou proti elektrostatickým výbojům, antistatické nářadí a obaly, u přístrojů pomocí výběru vhodných součástek, dále pak ochranné prvky a technika zapojení s ochranou proti elektrostatickým výbojům.

E²MS-Award

Electronic Engineering and Manufacturing Services Award 2005 - zkráceně E²MS ocenění - zaměřuje se speciálně na výrobce elektronických sestav. Je nejdůležitější soutěží benchmarkového charakteru v elektronickém průmyslu.

EMS

Electronic Manufacturing Services, vývoj a výroba elektronických sestav a přístrojů na zakázku.

 

F

FCC

Federal Communication Commission je nezávislou vládní komisí USA, která přímo podléhá Kongresu. Mimo jiné je schvalovacím úřadem pro rádia, televize a počítače. Prověřuje přístroje na kompatibilitu s vlastními a jinými normami (např. ISA, ISO nebo ITU).

FED

Zájmové společenství pro design, výrobu a osazování desek plošných spojů.

FPGA

FPGA (Field Programmable Gate Array) je programovatelné hradlové pole. 

FR4

FR4 je označení materiálu pro rohože ze skleněných vláken napuštěné epoxidovou pryskyřicí. FR4 se používá v elektronice a elektrotechnice jako základní materiál pro desky plošných spojů.

 

G H

HDTV

High Definition Television. Souhrnný pojem pro všechny televizní systémy s vysokým rozlišením. Neexistuje žádný jednotný standard, formát obrazu je vždy 16:9, zatímco počet řádků a obnovovací frekvence obrazu se liší. Původní analogová HDTV pracovala s 1080 prokládanými řádky (půlsnímky) a 60 Hz. V USA schválená digitální HDTV naproti tomu s 1035 prokládanými řádky, ale umožňuje dodatečnou kvalitu rozlišení. 

 

I

Interface

Rozhraní (anglicky interface) je část systému, která slouží k výměně informací, energie nebo hmoty s jinými systémy. Rozhraní se popisuje množstvím pravidel - popisem rozhraní.

IPC

Institute for printed circuits. Mezitím celosvětově uznávaný vydavatel předpisů pro desky plošných spojů a systémy elektronického zapojení.

ISO 14001:1996

Požadavky na systémy environmentálního managementu 

ISO 9001:2000

Požadavky na systémy managementu kvality, základ pro certifikaci systémů managementu kvality 

 

J K

Kanban

Kanban (jap., česky štítek, karta) je metoda řízení průběhu výroby podle principu vyzvednutí popř. podle principu přivolání a zaměřuje se výhradně na potřebu místa spotřeby v rámci probíhající výroby. Samořízené regulační okruhy na úrovni toku práce tvoří klíčový prvek tohoto flexibilního řízení výroby. Umožňuje trvalé snížení skladových zásob určitých meziproduktů.

 

L

Layer

Vrstva desky plošných spojů 

LED

Light Emitting Diode (světlo emitující dioda). Zdroj světla, který spotřebovává malé množství elektřiny a má velmi vysokou životnost. Jednobarevný, dostupný v červené, zelené nebo žluté. Jestliže se používají LED v barvách červená, zelená, modrá, pak lze také zobrazit video. Takovéto obrazové stěny se používají z důvodu vysokého jasu především v exteriérech a na stadionech.

Deska plošných spojů 

Deska plošných spojů, také plošný spoj nebo tištěný spoj (angl. printed circuit board, PCB popř. printed wiring board, PWB), slouží ke spojování elektronických součástek bez použití běžných kabelů.

 

M

MDE

Evidence strojních údajů 

MTBF

MTBF (angl. mean time between failures) je střední doba do okamžiku výskytu první chyby. MTBF slouží jako měřítko spolehlivosti přístrojů nebo zařízení. 

 

N O P

Pro ALPHA

Pro ALPHA je funkčně a technologicky vedoucí kompletní řešení ERP pro středně velké podniky. Software pokrývá všechny požadavky ve výrobě, logistice a účetnictví.

 

Q R

REACH

Nařízení (ES) č. 1907/2006 je nařízení EU o chemických látkách, které vstoupilo v platnost 1. června 2007. REACH znamená registraci, hodnocení, autorizaci a omezení chemických látek, registraci, hodnocení, schválení a omezení chemických látek.

 

Refurbishing

Refurbishing je forma recyklace. Díky ní lze opět použít drahé díly.

RMA

Return of Material Authorization (nebo Return Merchandize Authorization [amer.]) (číslo RMA) označuje identifikační číslo stanovené dodavatelem pro zpětnou zásilku zboží. Zákazník je povinen si takovéto identifikační číslo vyžádat před zpětným zasláním, aby bylo možné zboží u dodavatele správně přiřadit.

Run-In

Test ve skutečných podmínkách

 

S

SMD

SMD (angl.: Surface Mounted Device) je odborný pojem z elektroniky a označuje součástky určené pro povrchovou montáž. Tyto součástky (např. odpory nebo kondenzátory) nemají drátěné připojení, nýbrž se pájejí přímo na desku plošných spojů pomocí připojovacích ploch určených k pájení.

SMT

Zkratka pro Surface Mounted Technology. Prvek se připevní pájením přímo na desku plošných spojů bez vyvrtání otvorů, což umožňuje těsnější osazení a také osazení na obou stranách.

PLC řízení 

Programovatelný logický automat (angl. PLC - Programmable Logic Controller) je elektronická součástka podobná počítači, která se používá pro řídící a regulační úkoly v automatizační technice.

Kusovník

Pro příslušný účel formálně vytvořený kompletní soupis pro určitý předmět, přičemž tento soupis obsahuje veškeré příslušející součásti s uvedením názvu, množství a jednotek. Součásti jsou označovány jako pozice.

 

T

THD

Through Hole Device - součástky s drátovými vývody.

TÜV

TÜV (Technischer Überwachungsverein - Technické kontrolní sdružení) se snaží chránit lidi a životní prostředí před nebezpečím technických zařízení a přístrojů všeho druhu. Jako nezávislý posuzovatel kontroluje zařízení, motorová vozidla, energetická zařízení a přístroje, které podléhají sledování. Sleduje dodržování standardů a norem v oblasti služeb a produktů. Zvláštní význam narůstá u nezávislých kontrol IT systémů a postupových procesů v podnicích a také u sledování dalších služeb.

 

U

UL

Underwriters Laboratories (UL) je organizace založená v roce 1894 v USA za účelem kontrolování a certifikování produktů a jejich bezpečnosti (srovnatelné s VDE, TÜB apod.). Značka UL se nachází na mnoha produktech speciálně v oblasti elektrotechniky. Produkty, které se vyvážejí do USA, vyžadují často klasifikaci podle platných UL pravidel a standardů.

 

V W

Vlnové pájení 

Vlnové pájení je metoda pájení pod ochrannou atmosférou. Díky použití dusíku se zabrání nevýhodným vlastnostem kyslíku.

 

X

X-Ray

Rentgenový inspekční systém za účelem analýzy skrytých pájených míst jako např. u QFP, BGA, CSP, FC a za účelem procesní kontroly. Charakteristiky jako tvoření pórů, smáčení, množství pájky, zkrat nebo přerušení mohou být zkontrolovány automatizovaným způsobem.

 

Y Z µ

µ

µ znamená mikro

µController

µController je anglický pojem pro obzvlášť malou řídící popř. regulační jednotku.

 

Když to bude těžké, jsme opravdu silní.
Kdy je váš BMK moment?

Kontakty