Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

1. Ochrana údajů na první pohled

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou veškeré údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Sběr dat na této webové stránce

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje můžete nalézt v impresu této webové stránky.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Na jedné straně jsou Vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. V takovém případě může se jednat o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány při návštěvě webových stránek našimi IT systémy automaticky nebo s Vaším souhlasem. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky).

Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku. Při pouhém informativním použití webových stránek, tj. pokud se neregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze taková osobní data, která nám poskytne Váš prohlížeč. Pokud si přejete zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom Vám naše webové stránky mohli zobrazit a zajistili stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

 • IP adresa

 • Datum a čas žádosti

 • Rozdíl časového pásma ke greenwichskému času (GMT)

 • Obsah žádosti (konkrétní strana)

 • kód přístupu/ HTTP-Statuscode

 • množství předávaných dat

 • Webová stránka, ze které žádost pochází

 • Prohlížeče

 • Operační systém a jeho rozhraní

 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.


K čemu používáme Vaše údaje?

Následně informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které s Vámi osobně souvisejí, například jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, údaje, které poskytnete (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše telefonní číslo), budou námi uloženy, abychom odpověděli na Vaše dotazy. Data vygenerovaná v této souvislosti smažeme poté, kdy uložení není již více nutné, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání.

Pokud se chceme při jednotlivých funkcích naší nabídky obrátit na pověřené poskytovatele služeb nebo pokud bychom chtěli Vaše údaje použít pro reklamní účely, budeme Vás podrobně informovat o příslušných níže uvedených postupech. Přitom také uvádíme specifikovaná kritéria doby uložení.

Jaká práva máte s ohledem na Vaše údaje?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů.  Máte kromě toho právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Máte také právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

K tomuto a stejně tak pro další otázky týkající se ochrany údajů se můžete nás kdykoli obrátit na adrese uvedené v impresu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tuto webovou stránku, může být Vaše chování při prohlížení statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Další funkce našich webových stránek

Kromě čistě informativního používání našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. K tomu obvykle musíte zpravidla poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a na které se vztahují výše uvedené zásady zpracování údajů.

V některých případech používáme ke zpracování Vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ti byli námi pečlivě vybráni a objednáni, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

Dále můžeme sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud budou námi účasti na akcích, soutěže, smlouvy nebo podobné služby nabízené společně s partnery. Bližší informace obdržíte poskytnutím Vašich osobních údajů nebo v popisu nabídky níže.

Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás v popisu nabídky informovat o důsledcích této okolnosti.

Portály BMK pro zpracování údajů: Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro vytváření obsahu nebo změnu právního vztahu (údaje o stavu). To se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření, a na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR . Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání těchto webových stránek (údaje o používání) pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživateli umožnil používání nebo vyúčtování služby.

Shromážděné údaje o zákaznících budou smazány po uzavření objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

2. Hostitelské sítě a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb (hoster). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech poskytovatele služeb. Ty mohou zahrnovat především IP adresy, žádosti o kontakty, meta a komunikační data, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy k webovým stránkám a ostatní data generovaná prostřednictvím webových stránek.

Použití poskytovatele služeb slouží k účelům plnění smlouvy vůči našim potenciálním i stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Náš poskytovatel služeb bude zpracovávat Vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho povinností plnění a bude se řídit našimi pokyny s ohledem na tyto údaje.

Uzavření smlouvy přes zpracování objednávek

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším poskytovatelem smlouvu o zpracování objednávek.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a stejně tak s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání této webové stránky jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které mohou být použity k Vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace k odpovědnému místu

Správcem údajů na této webové stránce je:

BMK Group GmbH & Co. KG,

Werner-von-Siemens-Straße 6 86159 Augsburg,

Telefon: +49 (0)821–20788 100,

Fax: +49 (0)821–20788–101,

E-mail: info[at]bmk-group.de (viz naše impresum)

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např.  jména, e-mailové adresy, nebo ostatní)

Zákonně předepsaná pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme objednali pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů.

fly-tech IT GmbH & Co. KG

Christian Köhler
Winterbruckenweg 58

86316 Friedberg

Telefon: 0821 207111 0

E-mail: datenschutz[at]bmk-group.de

Poznámka k přenosu dat do USA

Naše webové stránky obsahují mimo jiné nástroje od společností se sídlem ve Spojených státech.  Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být Vaše osobní údaje sdíleny s americkými servery příslušných společností. Chtěli bychom zdůraznit, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu právních předpisů EU o ochraně údajů. Americké společnosti jsou povinné zpřístupnit osobní údaje bezpečnostním agenturám, aniž byste jako dotčená osoba mohli podniknout právní kroky proti nim. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské agentury) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají Vaše data na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a cílené reklamě (článek 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ ČL. 1 PÍS. E NEBO F GDPR, MÁTE KDYKOLI PRÁVO, Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TOTO PLATÍ TAKÉ NA PROFILOVÁNÍ PODLOŽENÉM DLE TĚCHTO STANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, LZE NALÉZT V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME DÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, KROMĚ TOHO, POKUD MŮŽEME DOKÁZAT POVINNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY NEBO ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VYKONÁNÍ NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA DLE ČL. 21 ODS. 1 GDPR). BUDOU-LI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY K PROVOZOVÁNÍ CÍLENÉ REKLAMY, TAK MÁTE PRÁVO KDYKOLI PODAT NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÁMI K ÚČELŮM DANÉ REKLAMY; TO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ, JESTLIŽE JE TO V SOUVISLOSTI S PŘÍMOU REKLAMOU.  POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU POUŽITY VÍCE K ÚČELU PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA DLE ČL. 21 ODS. 2 GDPR). 

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost úřadu dozoru, zejména v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, v místě práce nebo místo údajného protiprávního jednání. Právem na odvolání nejsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předávány Vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zašlete jako provozovateli webu, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že řádek adresy prohlížeče je "http://" změněné na "https://" a na ikonu zámku v řádku Vašeho prohlížeče.

Pokud je SSL nebo šifrování TLS aktivované, nemohou být údaje, které nám předáte, čteny třetími stranami.

Informace, vymazání a oprava

V rámci platných právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. K tomuto a pro další dotazy týkající se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impresu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.  Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impresu. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud zpochybníte správnost Vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání vyšetření máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. 
Pokud se zpracování Vašich osobních údajů stalo /stává protiprávně, můžete žádat o omezení zpracování údajů namísto vymazání.
Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů namísto výmazu.
Pokud máte námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být vyvážení mezi Vašimi a našimi zájmy. Dokud není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány, s výjimkou jejich uchovávání, pouze s Vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto vztahuje námitka. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například spamovými e-maily.

4. Sběr dat na této webové stránce

Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné škody na Vašem zařízení. Jsou uloženy buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies) nebo trvale (permanent cookies) ve Vašem zařízení. Relační cookies jsou po skončení Vaší návštěvy automaticky smazány. Trvalé soubory cookies zůstávají ve Vašem zařízení uloženy, dokud je nesmažete sami nebo dokud je Váš webový prohlížeč automaticky neodstraní.

V některých případech mohou být uloženy také soubory cookies třetích stran ve Vašem zařízení, když vstoupíte na naše webové stránky (Third-Party-Cookies). Ty nám nebo Vám umožňují používat určité služby poskytované třetí stranou (např. soubory cookies pro zpracování platebních služeb).

Cookies mají různé funkce. Mnoho souborů cookies je technicky nezbytné, protože by některé funkce webových stránek bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Jiné soubory cookies slouží k vyhodnocení chování uživatelů nebo k zobrazování reklam.

Cookies, které jsou nutné k provedení elektronického procesu komunikace (nezbytné cookies) nebo k poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí (funkční cookies, např. pro funkci nákupního košíku) nebo pro optimalizaci webových stránek (např. cookies pro měření webového publika) jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s uchováváním souborů cookies, provádí se ukládání dotyčných cookies výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o používání souborů cookies a povolili soubory cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijetí souborů cookies pro určité případy nebo obecně a umožnili automatické mazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookies mohou být funkce této webové stránky omezeny.

Pokud jsou cookies používány třetími stranami nebo pro účely analýzy, budeme Vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby požádáme o Váš souhlas.

Používáme cookies-banner k aktivnímu souhlasu nebo odmítnutí sledovacích souborů cookies třetích stran (mj. pro Google Analytics). Na začátku návštěvy webových stránek se každý uživatel aktivně rozhodne, zda bude souhlasit s nastavením sledovacích /reklamních souborů cookies, nebo zda to odmítne. Sledovací/ reklamní cookies jsou teprve tehdy nastaveny, pokud je aktivně neodsouhlasíte. Své rozhodnutí můžete kdykoli změnit v části Nastavení ochrany osobních údajů.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z formuláře žádosti, včetně kontaktních údajů, které tam poskytnete, budou u nás uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případ následných otázek. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu dále.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud Vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování žádostí, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud byl dotazován.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, odvoláte souhlas s ukládáním nebo účel pro ukládání dat je ukončení (např. po zpracování Vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména doby uchovávání, zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, Vaše žádost, včetně jakýchkoli osobních údajů (jméno, žádost), které z ní vyplývají, bude uložena a zpracována pro účely zpracování Vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu dále.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud Vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování žádostí, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud byl dotazován

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, odvoláte souhlas s ukládáním nebo účel pro ukládání dat je ukončen (např. po zpracování Vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména doby uchovávání, zůstávají nedotčena.

Registrace na této webové stránce

Můžete se zaregistrovat na této webové stránce, abyste mohli využít dalších funkcí webové stránky. Údaje zadané k tomuto účelu používáme pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme. 

Pro důležité změny, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nutných změn, používáme e-mailovou adresu uvedenou v době registrace, abychom Vás tímto způsobem informovali. 

Zpracování údajů zadaných v době registrace se provádí za účelem uskutečnění vztahu uživatele stanoveného registrací a v případě potřeby za účelem zahájení dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na zpracování registrací, které nám byly zaslány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Údaje shromážděné při registraci budeme uchovávat, dokud jste registrováni na této webové stránce, a poté budou smazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. V tomto případě provozovatel webových stránek obdrží různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Společnost Google může tyto údaje spojit do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo zařízení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatelů (např. soubory cookie nebo snímání otisků prstů zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jak svých webových stránek, tak reklamy. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je kdykoli odvolatelný.

Anonymizace IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím se zkrátí vaše IP adresa od společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před převodem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, kompiluje zprávy o aktivitě na webových stránkách a poskytuje provozovateli webových stránek další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Shromažďování a zpracování Vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací plug-inu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Zpracování objednávek

Uzavřeli jsme smlouvu se společností Google o zpracování objednávek a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů při používání služby Google Analytics. 

Demografické údaje služby Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. To umožňuje vytvářet sestavy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tato data pocházejí ze zájmově podložené reklamy společnosti Google i z údajů návštěvníků třetích stran. Tato data nelze přidružit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v položce "Nesouhlas se shromažďováním údajů".

Doba uložení

Data uložená na úrovni uživatele a události, uložená společností Google, která jsou propojena se soubory cookies, rozpoznání uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory DoubleClick-cookies, propagační ID pro androidy), budou po 14 měsících anonymizována nebo smazána. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Conversion-Tracking

Tato webová stránka používá sledování Google Conversion Tracking. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí sledování Google Conversion Tracking může Google a my zjistit, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme tak například vyhodnotit, na která tlačítka a jak často na našich webových stránkách bylo kliknuto a které produkty byly zobrazeny nebo zakoupeny nejčastěji. Tyto informace slouží ke generování statistiky sledování. Dozvídáme se celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce udělali. Nedostáváme žádné informace, které bychom mohli použít k osobní identifikaci uživatele. Google sám používá soubory cookie nebo podobné technologie rozpoznávání k jeho identifikaci.

Používání sledování Google Conversion Tracking je založeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze webových stránek k optimalizaci webových nabídek a stejně jako její reklamy. Pokud bylo zažádáno o odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování Google Conversion Tracking naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Pluginy a nástroje

Microsoft Office 365

Používáme Microsoft Office 365 tzv. „cloudové služby od Microsoftu.“ Poskytovatelem je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA; Domovská stránka je: https://microsoft.com/de-de; Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement,

Používáme Microsoft Office 365 pro naši kancelářskou organizaci (obecná správa, funkce kalendáře, e-mailová komunikace, tabulky, prezentace a další aplikace).

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • inventární údaje (např. jména, adresy),

 • kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla),

 • obsahová data (např. zadávání textu, fotografie, videa),

 • údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doby přístupu),

 • Meta/komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).

Tato data jsou uložena pro konkrétní účel společností Microsoft a po jeho použití odstraněna. Právním základem pro používání Microsoft Office 365 je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) a náš oprávněný zájem na profesionálním zacházení s naší kancelářskou organizací (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud bylo zažádáno o odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Po nasazení Microsoft office 365 může společnost Microsoft ukládat soubory cookie do zařízení uživatelů pro účely analýzy nebo nastavení. Další informace naleznete na webu společnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Uzavření smlouvy o zpracování objednávek

Uzavřeli jsme smlouvu se společností Microsoft, ve které požadujeme, aby společnost Microsoft chránila data našich zákazníků a nezveřejňovala je třetím stranám.

Fonty/ písma Adobe

Tato webová stránka používá webová písma Adobe ke konzistentnímu zobrazení určitých písem. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Když navštívíte tento web, prohlížeč načte požadovaná písma přímo od společnosti Adobe, aby je správně zobrazil ve Vašem zařízení. Váš prohlížeč se připojuje k serverům společnosti Adobe ve Spojených státech. To společnosti Adobe umožní zjistit, že k této webové stránce byl přístup prostřednictvím vaší IP adresy.  Dle vyjádření Adobe nejsou při používání uloženy žádné soubory cookie. 

Ukládání a analýza dat se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotném znázornění písma na svých internetových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s uchováváním cookies), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o písmech Adobe naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

K používání funkce Map Google je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny a uloženy serverem Google v USA.  Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Map Google probíhá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která jsme uvedli na webových stránkách.  To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak nakládat s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

7. Audiokonference a videokonference

Zpracování dat

Ke komunikaci s našimi zákazníky používáme nástroje pro online konference. Nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference prostřednictvím internetu, budeme Vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat my a poskytovatel příslušného konferenčního nástroje. 

Konferenční nástroje shromažďují přitom všechna data, která poskytnete/použijete k použití nástrojů (e-mailová adresa a/nebo Vaše telefonní číslo). Konferenční nástroje také zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další "Kontextové informace" související s komunikačním procesem (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje, které jsou nezbytné pro zpracování on-line komunikace. To zahrnuje zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor a typ připojení.

Pokud je obsah v nástroji vyměňován, nahrán nebo jinak poskytován, je také uložen na serverech poskytovatelů nástrojů. Takový obsah zahrnuje zejména záznamy v cloudu, chat / rychlé zprávy, fotografie a videa nahrané do hlasových zpráv, souborů, tabulí a dalších informací sdílených při používání služby.

Vezměte, prosím, na vědomí, že nemáme plný vliv na procesy zpracování dat použitých nástrojů. Naše možnosti významně závisí na firemní politice příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování dat prostřednictvím konferenčních nástrojů naleznete v prohlášeních o zásadách ochrany osobních údajů nástrojů, které jsme uvedli pod tímto textem.

Účel a právní základy

Konferenční nástroje se používají ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími dodavateli nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;). Kromě toho používání nástrojů slouží všeobecně ke zjednodušení a urychlení komunikace s námi a/nebo naší společnosti (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, je použití příslušných nástrojů založeno na tomto souhlasu; souhlas může být kdykoli odvolán s účinností do budoucna. 

Doba uložení

Údaje, které shromažďujeme přímo prostřednictvím nástrojů pro videokonference a nástroje, budou z našich systémů smazány, jakmile nás požádáte o jejich odstranění, odvolání Vašeho souhlasu s ukládáním dat nebo o jejich vynechání. Uložené soubory cookie zůstávají ve Vašem zařízení, dokud je nesmažete. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu ukládání Vašich dat, která jsou uložena provozovateli konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Pro podrobnosti se, prosím, obraťte přímo na provozovatele konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

ClickMeeting
Používáme ClickMeeting. Zprostředkovatelem je ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v ul. Arkoska 6/A4, 80-387 Gdaňsk, Polsko, společnost č. (KRS): 0000604194, DPH.-ID-č. (NIP): 5842747535. Podrobnosti o zpracování dat naleznete v zásadách ochrany osobních údajů aplikace ClickMeeting:  https://clickmeeting.com/de/legal.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávek

Uzavřeli jsme smlouvu s poskytovatelem ClickMeeting pro zpracování objednávek a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů při používání ClickMeeting. 

Microsoft Teams
Používáme Microsoft Teams. Poskytovatelem je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399, USA. Podrobnosti o zpracování dat naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MicrosoftTeams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávek

Podepsali jsme smlouvu o zpracování objednávek s poskytovatelem Microsoft Teams a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů při používání Microsoft Teams

8. DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY PRO FANOUŠKOVSKOU STRÁNKU FACEBOOKU

(1) Společně zodpovědní za zpracování

Nalézáte se na facebookové fanouškovské stránce:

BMK Group GmbH & Co KG

Werner-von-Siemens-Straße 6

86159 Augsburg

Telefon: +49 (0)821–20788–100

Telefax: +49 (0)821–20788–101

E-mail: info[at]bmk-group.de      

Pro zde nabízené informační služby využíváme technickou platformu facebook.com a služeb Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook").

My, jakožto provozovatel fanouškovské stránky jsme společně se společností Facebook zodpovědní za zpracování v souladu se zákony na ochranu osobních údajů. Smlouvu podle čl. 26, odst. 1 GDPR naleznete pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

(2) Kontaktní údaje k ochraně údajů
Kontaktní údaje našeho zástupce pro ochranu osobních údajů naleznete v bodě 1, odst. 2. Zástupce pro ochranu osobních údajů provozovatele platformy lze kontaktovat prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

(3) Obecné informace o zpracování údajů
Poukazujeme na to, že tuto stránku na Facebooku a její funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

4) Automatické zpracování dat při návštěvě naší fanouškovské stránky na Facebooku
Když navštívíte naši facebookovou stránku, Facebook shromažďuje mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které jsou k dispozici ve formě souborů cookies ve Vašem počítači. Tyto informace se používají k tomu, abychom nám jako provozovateli facebookových stránek poskytli statistické informace o používání stránky Facebooku. Facebook poskytuje další informace o tomto tématu na následujícím odkazu: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

Údaje shromážděné v této souvislosti o Vás budou zpracovány Facebookem a v případě potřeby převedeny do zemí mimo Evropskou unii. Jaké informace Facebook obdrží a jak jsou použity, popisuje Facebook ve všeobecné formě ve směrnici pro používání dat. Naleznete zde také informace o možnostech kontaktování Facebooku, stejně jako možnosti nastavení reklam. Směrnice po používání dat jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Úplnou směrnici pro zpracování dat Facebooku naleznete zde: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Způsob, jakým Facebook používá údaje z návštěvy facebookových stránek pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na stránce Facebooku přiřazeny jednotlivým uživatelům, jak dlouho Facebook tyto údaje ukládá a zda jsou údaje z návštěvy stránky Facebook předávány třetím stranám, není společností Facebook s konečnou platností a jasně uveden a není nám znám.

Při přístupu na facebookovou stránku se IP adresa přiřazená Vašemu zařízení přenáší na Facebook. Podle Facebooku je tato IP adresa anonymizována (pro "německé" IP adresy) a smazána po 90 dnech. Facebook také ukládá informace o zařízeních svých uživatelů (např. jako součást funkce "Oznámení o registraci"); v případě potřeby může Facebook přiřadit IP adresy jednotlivým uživatelům.

Pokud jste v současné době přihlášeni k Facebooku jako uživatel/ka, je na Vašem zařízení soubor cookie s Vaším Facebook ID. To umožňuje Facebooku rozpoznat, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji použili. To platí i pro všechny ostatní facebookové stránky. Pomocí tlačítek Facebooku vložených na webových stránkách může Facebook zaznamenávat Vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřadit je k Vašemu profilu na Facebooku. Tyto údaje mohou být použity k nabízení obsahu nebo reklamy Vám přizpůsobené na míru.

Pokud se tomuto chcete vyhnout, měli byste se odhlásit z Facebooku nebo zakázat funkci "zůstat přihlášeni", odstranit soubory cookie, které existují ve Vašem zařízení, a ukončit a restartovat Váš prohlížeč. Tímto způsobem smažete informace na Facebooku, které Vás mohou přímo identifikovat. To Vám umožní používat naši facebookovou stránku, aniž by bylo odhaleno Vaše Facebook ID. Při přístupu k interaktivním funkcím stránky (označení To se mi líbí, komentování, sdílení, zprávy atd.) se zobrazí stránka pro přihlášení na Facebook. Po případném přihlášení jste pro Facebook opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatelé.

Informace o tom, jak spravovat nebo odstraňovat existující informace o Vás, naleznete na následujících stránkách podpory Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy#

Informace o těch údajích, které provozovatel platformy zpracovává prostřednictvím registrovaných a neregistrovaných návštěvníků naší Facebook fanouškovské stránky, doby uložení těchto údajů, kategorií příjemců (mj. včetně informací o zpřístupnění a výměně dat v rámci skupiny) stejně tak k přenosu údajů ve třetích zemích naleznete v následujícím odkazu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pokud by byly dotčené osoby sledovány přes zpracováním svých údajů prostřednictvím Facebook fanouškovské stránky, například pomocí cookies, uložením IP adresy nebo jiných srovnatelných technik, je provozovatel platformy povinen o tom informovat v souladu s čl. 26 odst. 1 GDPR. Dále je provozovatel platformy povinen informovat o účelech zpracování údajů, právních základech a při nasazení souboru session-cookies a tří souborů cookie s životností od čtyř měsíců do dvou let.

Další informace naleznete na následujících odkazech:
 https://www.facebook.com/privacy/explanation
 https://www.facebook.com/policies/cookies/

(5) Shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů námi
Prostřednictvím naší fanouškovské stránky na Facebooku máte možnost reagovat na naše příspěvky, psát komentáře, vytvářet příspěvek na našich stránkách nebo nám posílat soukromé zprávy. Veškeré údaje, které jste v této souvislosti poskytli a zveřejnili, budeme používat a zpracovávat. Účelem tohoto zpracování údajů je výhradně komunikace s uživateli na základě oprávněného zájmu z naší strany (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

1. Kategorie dotčených osob
Dotčené osoby jsou registrovanými a neregistrovanými návštěvníky naší fanouškovské stránky na Facebooku na sociální síti Facebook.

2. Údaje, které zpracováváme od registrovaných návštěvníků naší Facebook fanouškovské stránky

 • Rozpoznání uživatele (uživatelské jméno), pod kterým jste se zaregistrovali

 • Sdílené údaje o profilu (např. jméno, povolání, adresa, kontaktní údaje, obrázky, zájmy a případně zvláštní osobní údaje, jako je náboženská příslušnost, zdravotní údaje atd.)

 • Data vytvářená během sdílení obsahu, výměny zpráv a komunikace

 • Nutné údaje v souvislosti se zpracováním smluv na žádost registrovaných návštěvníků

Kromě toho zpracováváme pouze pseudoanonymizované údaje, jako jsou statistiky a přehledy, jak je zacházeno s naší fanouškovskou stránkou, z poskytnutých příspěvků, stránek, videi a dalším obsahem, který je k dispozici (aktivita stránky, zobrazení stránek, To se mi líbí příspěvky, obecné demografické údaje, lokalita a informace související se zájmem k věku, pohlaví, zemi, městě, jazyce). Tyto pseudoanonymizované údaje nesmíme sloučit s odpovídajícími osobními údaji (charakteristiky přiřazení, jako jsou jména). To nám znemožňuje identifikovat jednotlivé návštěvníky. Ti nám zůstávají anonymní.

3. Údaje, které zpracováváme od neregistrovaných návštěvníků na naší Facebook fanouškovské stránky.
Pseudoanonymizované údaje, jako jsou statistiky a přehledy, jak je zacházeno s naší fanouškovskou stránkou, z poskytnutých příspěvků, stránek, videi a dalším obsahem, který je k dispozici (aktivita stránky, zobrazení stránek, To se mi líbí příspěvky, obecné demografické údaje, lokalita a informace související se zájmem k věku, pohlaví, zemi, městě, jazyce). Tyto pseudoanonymizované údaje nesmíme sloučit s odpovídajícími osobními údaji (charakteristiky přiřazení, jako jsou jména). To nám znemožňuje identifikovat jednotlivé návštěvníky. Ti nám zůstávají anonymní.

4. Původ údajů
Údaje shromažďujeme přímo od dotčené osoby nebo je obdržíme od provozovatele platformy.

5. Účely zpracování údajů
Údaje zpracováváme především pro účely externí prezentace. Kromě toho zpracováváme data pro komunikaci a výměnu dat, stejně jako pro organizaci akcí. Nakonec mohou být údaje také zpracovány pro zahájení smlouvy nebo zpracování smlouvy.

6. Doba uložení
Vzhledem k dohodě uzavřené s provozovatelem platformy v souladu s článkem 26 odst. 1 GDPR, je provozovatel platformy odpovědný za uchovávání a mazání údajů. Další informace naleznete v následujícím odkazu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

7. Kategorie příjemců
K námi zpracovávaným údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb. Pokud dotčené osoby své údaje veřejně prezentují na naší fanouškovské stránce na Facebooku, jsou tyto údaje kdykoli přístupné jiným registrovaným a případně neregistrovaným návštěvníkům.

8. Předávání údajů do třetích zemí
Pokud dotčená osoba veřejně prezentuje své údaje na naší fanouškovské stránce na Facebooku, mohou tyto údaje zobrazit po celém světě další registrovaní a neregistrovaní návštěvníci naší Facebook fanouškovské stránky.

Kromě toho jsou data přenášena provozovatelem platformy v průběhu provozu naší Facebook fanouškovské stránky ve třetích zemích. Tento přenos údajů je zajištěn buď rozhodnutím Komise EU o odpovídající ochraně v souladu s článkem 45 GDPR, nebo vhodnými zárukami podle článku 46 GDPR. Další informace naleznete v následujícím odkazu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

(6) Právní základy

1. Zpracování dat námi: 
Náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na zpracování údajů převažuje nad zájmy, základními právy a základními svobodami dotčených osob. Naším zájmem o zpracování je poskytování platformy s aktuálními informacemi, zlepšování naší nabídky jakož i našich webových stránek, prezentace naší společnosti a efektivní komunikace s uživateli k dotazům a jiných zájmů. Naproti tomu zpracováváme co nejméně osobních údajů dotčených osob, jak jen to je možné a využíváme možnosti anonymizace/pseudoanonymizace, pokud je to možné v zájmu efektivní komunikace.

2. Zpracování údajů provozovateli platformy:
Právní základy, na kterých provozovatel platformy zakládá zpracování dat, lze nalézt v následujícím odkazu: https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases

Pokud jsou dotčené osoby sledovány shromažďováním svých údajů, ať už pomocí souborů cookies nebo podobných technik nebo uložením IP adresy, získává provozovatel platformy předem souhlas dotčených osob.

Především je provozovatel platformy povinen informovat dotčené osoby, pro jaké účely a na jakém právním základě generuje při první vyvolání fanouškovské stránky záznamy v tzv. lokálních úložištích a zda osobní data také neregistrovaných návštěvníků (např. IP adresa nebo jiná data, která se vztahují k osobním datům) jsou použita k vytváření profilů.

9. NAŠE VYSTOUPOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

Zpracování dat prostřednictvím sociálních sítí

Na sociálních sítích udržujeme veřejně přístupné profily. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, naleznete dále níže.

Sociální sítě, jako je Facebook atd., mohou obvykle komplexně analyzovat Vaše chování uživatele, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítky oblíbenosti nebo reklamních banerů) Návštěvou naší prezentace na sociálních médiích se spouští řada procesů zpracování souvisejících s ochranou údajů. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštívíte naši prezentaci na sociálních médiích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k Vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být shromažďovány také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálních médií. V tomto případě probíhá shromažďování dat, například prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, nebo zachycením Vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy Vaše preference a zájmy. Tímto způsobem můžete vidět zájmově orientovanou reklamu uvnitř i vně Vaší přítomnosti na sociálních médiích. Pokud máte účet u příslušné sociální sítě, může se zájmově orientovaná reklama zobrazit na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo přihlášeni byli.

Prosím, vezměte kromě toho na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou provozovatelé portálů sociálních médií provádět další postupy zpracování. Detaily naleznete v podmínkách použití a ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše vystupování na sociálních médiích má zajistit co možná nejširší přítomnost na internetu. Jedná se zde o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Ty ze sociálních sítí iniciované procesy analýzy, mohou být založeny na různých právních základech, které jsou stanoveny provozovateli sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Odpovědní za práva a jejich uvedení v platnost

Když navštívíte některou z našich stránek sociálních médií (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za postupy zpracování dat spuštěné během této návštěvy. Svá práva (informace, oprávnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnosti) můžete v zásadě uplatnit jak vůči nám, tak i vůči příslušnému provozovateli portálu sociálních médií (např. proti Facebooku).

Berte, prosím, na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti provozovatelů portálů sociálních médií nemáme plný vliv na procesy zpracování dat portálů sociálních médií. Naše možnosti do značné míry závisí na firemní politice příslušného poskytovatele.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím přítomnosti na sociálních médiích budou z našich systémů vymazány, jakmile bude účel jejich uložení vynechán, vyzvete nás k odstranění, odvolali jste Váš souhlas s uložením nebo odpadne-li účel pro ukládání dat. Uložené soubory cookies zůstanou ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Závazná právní ustanovení – především doby pro uchovávání– zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání Vašich dat, která jsou uložena u provozovatele sociálních sítí pro jejich vlastní účely. Pro podrobnosti se obraťte, prosím, přímo na provozovatele sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě podrobně

Facebook

Máme profil na Facebooku. Tuto službu poskytuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.  Podle vyjádření Facebooku jsou shromážděné údaje také přeneseny do USA a dalších třetích zemí. 

Uzavřeli jsme se společností Facebook dohodu o společném zpracování (Controller Addendum). Tato dohoda určuje, za které operace zpracování dat jsme my nebo Facebook zodpovědní, když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto smlouvu můžete zobrazit na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendu

Nastavení inzerce můžete přizpůsobit nezávisle v uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se:https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter
Používáme krátké zprávy služby Twitter. Poskytovatelem je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete upravit nezávisle ve svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://twitter.com/personalization.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

Instagram
Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o tom, jak nakládáte s osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů instagramu:  https://help.instagram.com/519522125107875.

Xing
Máme profil na XING. Poskytovatelem New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak je nakládáno s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING:  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Linkedin
Máme profil na Linkedin. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní cookies. 
Pokud chcete zakázat reklamní soubory cookie LinkedIn, použijte následující odkaz: 
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Podrobnosti o tom, jak nakládáte se svými osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Informace podle čl. 13, 14 a 21 DSGVO pro obchodní partnery

Když to bude těžké, jsme opravdu silní.
Kdy je váš BMK moment?

Kontakty